Sporządzanie planów nawozowych i max dawek azotu

SPORZĄDZANIE PLANÓW NAWOZOWYCH I MAX DAWEK AZOTU

 

1.Gospodarstwa posiadające równo lub powyżej 10 ha UR lub utrzymujące zwierzęta w liczbie równej lub większej 10 DJP wg stanu średniorocznego mają obowiązek prowadzić:

 • ewidencję stosowania nawozów zawierających azot,
 • przestrzegania wyliczonych maksymalnych dawek azotu dla upraw lub posiadania planu nawożenia azotem dla upraw (corocznie).

2.Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub prowadzący uprawy intensywne na GO powyżej 50 ha lub utrzymujący zwierzęta powyżej 60 DJP wg stanu średniorocznego mają obowiązek prowadzić:

 • ewidencję stosowania nawozów zawierających azot,
 • opracować i posiadać corocznie planu nawożenia azotem dla każdej działki i stosować się do tego planu.

3.Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, prowadzący chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, mają obowiązek:

 • prowadzić ewidencji stosowania nawozów zawierających azot,
 • sporządzić pełen plan nawożenia na podstawie wyników analizy gleby i dać go do zaopiniowania OSChR; obowiązek ten dotyczy również gospodarstw, które nabywają nawozy naturalne czy poferment od tych gospodarstw i wykorzystują do nawożenia swoich UR.

Kontrolą przestrzegania programu azotanowego zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ). Za nie przestrzeganie przepisów wynikających z rozporządzenia, IOŚ może wydać decyzję w formie pouczenia lub opłaty. Niezależnie od wydanej decyzji rolnik jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

Również pracownicy ARiMR będą kontrolowali przestrzegania Programudziałań w ramach zasady wzajemnej zgodności, na podstawie której wypłacane są płatności obszarowe.

 

W związku z  kontrolami rolnik powinien posiadać:

 

 • opracowany plan nawożenia azotem lub wyliczenia maksymalnych dawek azotu,
 • ewidencję zabiegów stosowania nawozów zawierających azot (forma papierowa, zapisy własne, dziennik, arkusz, lub w postaci elektronicznej),
 • mapkę/szkic działek z lokalizacją tymczasowej pryzmy obornika na gruncie i datą jej założenia (jeśli dotyczy),
 • umowę zbycia lub nabycia nawozu naturalnego (jeśli dotyczy),
 • zbiornik do przechowywania nawozów naturalnych płynnych przez okres 4 m-cy (jeśli dotyczy),
 • dokument dotyczący opóźnionego terminu zbioru (poplon, burak c., kukurydza, warzywa) i zakładania po nim uprawy jesiennej – datę nawożenia, nawóz, dawkę nawozu, termin siewu jesiennej uprawy (jeśli dotyczy).