Plany działalności rolno środowiskowej oraz działalności ekologicznej

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW I PLANÓW DZIAŁALNOŚCI ROLNO ŚRODOWISKOWEJ I PLANÓW DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można  realizować  w  ramach następujących pakietów i wariantów:

I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – 400 zł/ ha

II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

 • Wariant 2.1. Międzyplony – 650 zł/ ha,
 • Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% – 450 zł/ ha.

III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – 1964 zł/ ha

IV. Pakiet  4.  Cenne  siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

 • Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,-1276 zł/ ha,
 • Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla-1043 zł/ ha,
 • Wariant 4.3. Murawy – 1300 zł/ ha,
 • Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne – 911 zł/ ha,
 • Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże – 1083 zł/ ha,
 • Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, – 600 zł/ ha,
 • Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające – 1206 zł/ ha,
 • Wariant  4.7.  Ekstensywne  użytkowanie  na  obszarach   specjalnej   ochrony ptaków (OSO), – 600 zł/ ha,
 • Wariant  4.8.  Ochrona  siedlisk  lęgowych  ptaków:  rycyka,     kszyka, krwawodzioba lub  czajki – 890 zł/ ha,
 • Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki – 1199 zł/ ha,
 • Wariant  4.10.  Ochrona  siedlisk  lęgowych  ptaków:  dubelta  lub  kulika wielkiego – 1070 zł/ ha,
 • Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza – 642 zł/ ha.

V. Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

 • Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1276 zł/ ha,
 • Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – 1043 zł/ ha,
 • Wariant 5.3. Murawy – 1300 zł/ ha,
 • Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne – 911 zł/ ha,
 • Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże – 1083 zł/ ha,
 • Wariant 5.6.1. Torfowiska –wymogi obowiązkowe – 600 zł/ ha,
 • Wariant 5.6.2. Torfowiska –wymogi obowiązkowe i uzupełniające – 1206 zł/ ha.

VI. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

 • Wariant  6.1.  Zachowanie  zagrożonych  zasobów  genetycznych  roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy – 750 zł/ha,
 • Wariant  6.2.  Zachowanie  zagrożonych  zasobów  genetycznych  roślin  w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego 1000 zł/ ha.

VII. Pakiet  7.  Zachowanie  zagrożonych  zasobów  genetycznych  zwierząt  w rolnictwie:

 • Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – 1600 zł/ szt,
 • Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni – 1700 zł/ szt – 1900 zł/ ha,
 • Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec – 360 zł/ szt,
 • Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń – 1140 zł/ szt,
 • Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras – 580 zł/ szt.