Sporządzanie wniosków o płatności obszarowe

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI OBSZAROWE

( DOPŁATY OBSZAROWE)

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2019 r. obejmuje:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO) – otwórz

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do:

 • obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek,
 • kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych,
 • użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
 • obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy,
 • obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian, wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie) – otwórz

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie.

Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej, w zakresie:

 • dywersyfikacji upraw,
 • utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C),
 • utrzymania obszarów proekologicznych.

 

Płatność dla młodych rolników – otwórz

Płatność przyznawana jest na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników. Wniosek musi być złożony w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

 • Płatność dodatkową (redystrybucyjną) – otwórz

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna), przysługuje wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza wskazanego przedziału przysługuje jednolita płatność obszarowa (JPO). Płatność ta polega bowiem jedynie na podniesieniu wysokości stawki jednolitej płatności obszarowej w określonym przedziale powierzchniowym.

 • Płatności związane z produkcją – otwórz

 

Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego

z produkcją w roku 2019

 

1.Płatności związane do powierzchni upraw:

 • płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 • płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 • płatność do powierzchni uprawy truskawek,
 • płatność do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
 • płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych,
 • płatność do powierzchni uprawy pomidorów,
 • płatność do powierzchni uprawy lnu,
 • płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych.

2.Płatności związane do zwierząt:

 • płatność do bydła,
 • płatność do krów,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz.

 3.Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

4.System dla małych gospodarstw.